Adresas: 
Savanorių pr. 236A, Kaunas
Tel.: 37-312335

El. paštas: 
darzelis_linelis@inbox.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.linelis.kaunas.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Ugdymo programos ir veikla

Ugdymas organizuojamas pagal „Kauno lopšelio – darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programą. Mūsų įstaigos programa orientuota į vaiko kompetencijų ugdymą, atitinkanti vaiko amžiaus raidą, poreikius, gebėjimus, individualius ypatumus. Programoje numatytos ugdymo kryptys, būdai, sąlygos, apmąstant grupės veiklos organizavimo savitumą. Programa sudaryta, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir lūkesčius, tenkina svarbiausius vaiko poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, socialinius, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, individualius, specialiuosius.

Įstaigoje puikiai išnaudotos papildomos patalpos: sporto salė, seklytėlė, saugaus eismo kambarys, dailės studija. Įrengta seklytėlė, kurioje sukaupti senoviniai darbo įrankiai, daiktai, rengiamos tautodailininkų parodos, organizuojamos praktinės veiklos su ugdytiniais, vakaronės darželio bendruomenei, tėvams, kurių metu vaiko ir šeimos kultūra „įauginama” į etnokultūrinę plotmę. Turime saugaus eismo kambarį, kuriame vaikai tyrinėja aplinką, žaidžia ir kaupia vaizdinius apie saugų elgesį.

 

Veikia grupės, taikančios M. Montessori pedagoginę sistemą.

 

„Kauno lopšelio – darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programos tikslas
Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

 

„Kauno lopšelio – darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programos uždaviniai
Sukurti saugią, nuolat kintančią, ugdančią, turtingą, vaiko prigimtį atitinkančią, jo fizinių ir dvasinių galių vystymąsi stimuliuojančią, individualius vaiko poreikius ir gebėjimus bei raidos stadijas atliepiančią aplinką;
Panaudojant turimų kompetencijų ir korekcinių priemonių kompleksą, tausoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdomojoje aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikius, palengvinti specialiuosius poreikius turinčių vaikų socializaciją ir garantuoti jų ugdymo(-si) kokybę;
Pagilinti įvairiapusę vaiko patirtį, skatinant savarankiškumą, formuojant jo estetines - dorovines nuostatas, jausmus, pasaulėjautą, tautinės savimonės pradmenis, plečiant ir įtvirtinant neverbalines emocines bendravimo priemones;
Padėti vaikams ugdytis domėjimąsi materialiu ir dvasiniu tautos paveldu: tautosaka, tautodaile, etnomuzika, muziejais, etnografiniais papročiais ir tradicijomis;
Ugdyti vaikų socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę kompetencijas, skatinant jo savarankiškumą, nuostatą būti mokiniu ir paruošiant jį mokyklai.
Bendrauti ir bendradarbiauti su šeima, palaikant pasitikėjimą, abipusį supratimą, pagarbą ir keitimąsi patirtimi, puoselėjant šeimos ir vaiko kultūrą.

 

Logopedo pagalba

Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama kvalifikuota logopedės Vilmos Budrikienės pagalba. Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimai sėkmingai šalinami per individualius ir pogrupinius logopedinius užsiėmimus bei taikant komandinio darbo principus. Rengiami individualūs tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišlios kalbos lavinimo užsiėmimai. Logopediniame kabinete sukaupta daug didaktinių, vaizdinių ugdymo priemonių. Logopedė individualiai konsultuoja tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose. Logopedė yra sukaupusi nemažą darbo patirtį, įgijusi edukologijos magistro laipsnį, logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją.